+ Informacje ogólne
  + Rada Naukowa
  + Rada programowa
  + Redakcja
  + Warunki publikacji
  + Lista recenzentów
  + Procedura recenzowania
  + Statystyki
  + Archiwum
 

Internetowy system zarządzania artykułami
Newsletter
- zapisz  - wypisz


+ Archiwum
Streszczenie : DIAGNOSTYKA 3(39) / 2006
DIAGNOZOWANIE ŁOŻYSK TOCZNYCH METODĄ ANALIZY DRGAŃ
Grzegorz WOJNAR, Bogusław ŁAZARZ, Zbigniew STANIK
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodÄ™ wykrywania zużycia oraz lokalnego uszkodzenia bieżni zewnÄ™trznej Å‚ożysk nie napÄ™dzanych kóÅ‚ jezdnych pojazdu samochodowego. Analizom poddawano uzyskane na podstawie eksperymentów czynnych sygnaÅ‚y przyspieszeÅ„ drgaÅ„ wzdÅ‚użnych czopa Å‚ożyskowego. Zaproponowana w pracy metoda okazaÅ‚a siÄ™ być bardzo wrażliwa na zużycie oraz lokalne uszkodzenie bieżni zewnÄ™trznej Å‚ożysk.
SÅ‚owa kluczowe: Å‚ożyska, diagnostyka, drgania, samochód, koÅ‚a jezdne.

ÅšRODOWISKO DO SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA SYSTEMÓW DO DIAGNOSTYKI W CZASIE RZECZYWISTYM 
Grzegorz RUBIN, MirosÅ‚aw OMIELJANOWICZ 
Streszczenie
Idea szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) oznacza takie prowadzenie prac projektowych i wdrożeniowych aby maksymalnie ograniczyć czas i koszty zwiÄ…zane z wprowadzeniem nowych koncepcji i produktów zaawansowanych technologii na rynek. Prototypowanie to, ujmujÄ…c lapidarnie szybkie stworzenie prototypu urzÄ…dzenia, czy też programu, umożliwiajÄ…cego dokonanie oceny jego funkcjonalnoÅ›ci, przydatnoÅ›ci i akceptowalnoÅ›ci przez koÅ„cowego odbiorcÄ™. Realizacja takiego podejÅ›cia w ogólnym przypadku jest bardzo trudna. Tworzone sÄ… wiÄ™c systemy prototypowania dla wybranych dziedzin i gaÅ‚Ä™zi przemysÅ‚u. W przedstawionej pracy opisana zostaÅ‚a koncepcja postÄ™powania i propozycja zestawu narzÄ™dzi szybkiego prototypowania z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnaÅ‚ów akustycznych i wibroakustycznych. Pokazano też wykorzystanie jej do stworzenia modelu i prototypu uniwersalnej architektury do prowadzenia zÅ‚ożonych obliczeÅ„ (w tym zaawansowanych pomiarów) w czasie rzeczywistym.
SÅ‚owa kluczowe: szybkie prototypowanie, sieci Petri, FPGA.

METODYKA KSZTAŁTOWANIA PROCESU STEROWANIA ŚRODKIEM TRANSPORTU UKIERUNKOWANA NA WYMAGANY JEGO STAN TECHNICZNY
Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO
Streszczenie
Jakość eksploatacji, bezpieczeÅ„stwo oraz realizowane zadania przez systemy i urzÄ…dzenia transportowe (użytkowane w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych) w istotnym stopniu zależą od informacji o oczekiwanym dziaÅ‚aniu (procesie), czasie jej dostÄ™pu oraz poprawnoÅ›ci dziaÅ‚ania systemu decyzyjnego. Przedmiotem wypowiedzi jest metodyka ksztaÅ‚towania procesu sterowania Å›rodkiem transportu ukierunkowana na wymagany jego stan techniczny, na przykÅ‚adzie suwnicy pomostowej reprezentancie klasy wielkogabarytowych szynowych urzÄ…dzeÅ„ transportowych 
Słowa kluczowe: monitoring, ocena stanu technicznego, sterowanie, środek transportu.

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW WIELOSTANOWYCH W ZMIENNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI
Joanna SOSZYŃSKA
Streszczenie
 W artykule zaproponowano wielostanowe podejÅ›cie do oceny bezpieczeÅ„stwa systemów oraz zastosowane sÄ… procesy sami-markova do modelowania ich procesu eksploatacji. Zdefiniowano funkcjÄ™ bezpieczeÅ„stwa systemu i funkcja ryzyka systemu. Zaproponowano również podejÅ›cie do rozwiÄ…zania bardzo ważnego, praktycznego problemu powiÄ…zania bezpieczeÅ„stwa systemów z ich procesami eksploatacji. Zastosowanie proponowanej metody zostaÅ‚o przedstawione na przykÅ‚adzie oceny bezpieczeÅ„stwa portowego systemu transportu paliwa.
SÅ‚owa kluczowe:
bezpieczeÅ„stwo systemów, systemy wielostanowe, diagnostyka, transport rurociÄ…gowy.

PROCEDURY BADANIA STANU MASZYN W PRZESZŁOŚCI
Henryk TYLICKI 
Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono problematykÄ™ wyznaczania procedur badania stanu maszyn w przeszÅ‚oÅ›ci oraz algorytm wyznaczania tych procedur. 
SÅ‚owa kluczowe:
ocena stanu technicznego maszyn, genezowanie stanu maszyn, algorytmy procedur genezowania.

WYKRYWANIE RÓÅ»NYCH USZKODZEŃ KÓŁ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
Grzegorz WOJNAR, Bogusław ŁAZARZ
Streszczenie
Zakres pracy obejmuje badania doÅ›wiadczalne i symulacyjne prowadzone w przypadku przekÅ‚adni o różnych parametrach geometrycznych i odchyÅ‚kach wykonania kóÅ‚ zÄ™batych, pracujÄ…cych z różnymi prÄ™dkoÅ›ciami obrotowymi i przy różnych obciążeniach. Na podstawie przeprowadzonych badaÅ„ i analiz można stwierdzić, że zaawansowane metody przetwarzania sygnaÅ‚u prÄ™dkoÅ›ci drgaÅ„ poprzecznych waÅ‚ów, zmierzonego w kierunku dziaÅ‚ania siÅ‚y miÄ™dzyzÄ™bnej oraz wykorzystanie analiz jednoczeÅ›nie w dziedzinach czasu i czÄ™stotliwoÅ›ci lub czasu i skali (CWT) umożliwiÅ‚o efektywne wykrywanie różnych uszkodzeÅ„ kóÅ‚ zÄ™batych takich jak: wykruszenie wierzchoÅ‚ka zÄ™ba zÄ™bnika lub koÅ‚a, pÄ™kniÄ™cie zÄ™ba zÄ™bnika lub koÅ‚a u podstawy, częściowe wyÅ‚amanie zÄ™ba oraz zmÄ™czeniowe wykruszenie warstwy wierzchniej wspóÅ‚pracujÄ…cych powierzchni roboczych zÄ™bów (pitting). 
SÅ‚owa kluczowe:
przekÅ‚adnie zÄ™bate, uszkodzenie zÄ™ba, zmienna prÄ™dkość obrotowa, zmienne obciążenie, sygnaÅ‚ resztkowy, sygnaÅ‚ różnicowy.

 
SKANER BEZPIECZEŃSTWA JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE
Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Paweł NIEDZIEJKO
Streszczenie
Identyfikacja i utrzymanie zadanego poziomu stanu bezpieczeÅ„stwa systemu teleinformatycznego (ang. network) jest jednym z najważniejszych elementem polityki bezpieczeÅ„stwa (ang. security policy). Wymaga ono od osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeÅ„stwa oprócz stosowania narzÄ™dzi ochrony (tj. zapory ogniowe, systemy wykrywania wÅ‚amaÅ„ i antywirusowe oraz systemy kontroli treÅ›ci) również nieustannego nadzorowania i analizowania zjawisk zachodzÄ…cych w systemie. W celu uzyskania wiarygodnych informacji diagnostycznych wykorzystuje siÄ™ dedykowane oprogramowanie (skanery bezpieczeÅ„stwa) czasu rzeczywistego. UÅ‚atwia ono wykrycie potencjalnych luk w zabezpieczeniach systemu oraz zawiera mechanizmy ich naprawy. UwzglÄ™dniajÄ…c ważność i aktualność oraz wieloaspektowość problemu bezpieczeÅ„stwa, dokonano przeglÄ…du darmowych narzÄ™dzi (ang. Open Source) stosowanych do technicznego audytu bezpieczeÅ„stwa systemu.
SÅ‚owa kluczowe:
system teleinformatyczny, bezpieczeństwo, diagnostyka komputerowa, narzędzia diagnostyczne.

GENEZOWANIE ZDARZEŃ EKSPLOATACYJNYCH
Jerzy LEWITOWICZ
Streszczenie
W pracy przedstawiono problemy teorii i praktyki oraz przesÅ‚anki ksztaÅ‚tujÄ…ce rozwój eksploatacji i diagnostyki statków powietrznych, a także przykÅ‚adowe rozważania, sÅ‚użące do lepszego zrozumienia interdyscyplinarnego podejÅ›cia naukowego do eksploatacji widzianej jako, Å‚Ä…cznie, utrzymanie i użytkowanie statków powietrznych. Pokazano również praktyczne przykÅ‚ady diagnostyki, a w niej genezowanie stanu.
SÅ‚owa kluczowe: eksploatacja, diagnostyka, statek powietrzny, lotnictwo.

DIAGNOSTYKA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH RADIOLOKACYJNYCH
Wojciech BREJWO, Jacek PAÅš
Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono wyniki badaÅ„ pól elektrycznych i magnetycznych, z zakresu czÄ™stotliwoÅ›ci od 5 Hz do 100 kHz, przy wybranych urzÄ…dzeniach w stacjach radiolokacyjnych. Przedstawiono wyniki badaÅ„ charakterystyk widmowych tych pól. SzczególnÄ… uwagÄ™ zwrócono na wytwarzane przy wskaźnikach radiolokacyjnych pola elektromagnetyczne, które uważane sÄ… za istotny czynnik wpÅ‚ywajÄ…cy na warunki pracy operatorów. 
SÅ‚owa kluczowe:
pola elektryczne i magnetyczne, widma, stacje radiolokacyjne.

METODY DIAGNOZOWANIA LINII ABONENCKICH Z WYKORZYSTANIEM ROBOTA POMIAROWEGO
Wojciech WAWRZYŃSKI, Mirosław SIERGIEJCZYK
Streszczenie
Robot pomiarowy jest elementem systemu diagnostyki central cyfrowych wspomagajÄ…cym personel utrzymania w zakresie okreÅ›lenia aktualnego stanu badanych Å‚Ä…czy i podejmowaniu decyzji o dalszych dziaÅ‚aniach utrzymaniowych majÄ…cych na celu zapewnienie ciÄ…gÅ‚oÅ›ci Å›wiadczenia usÅ‚ug telekomunikacyjnych. W referacie omówiono rolÄ™ i funkcjonalność urzÄ…dzeÅ„ cyfrowej centrali DGT 3450 sÅ‚użących do wykonywania pomiarów linii abonenckich i miÄ™dzycentralowych.. System komutacyjny DGT 3450 jest wyposażony w niezbÄ™dne funkcje eksploatacyjne i utrzymaniowe, zapewniajÄ…ce skutecznÄ… i elastycznÄ… realizacjÄ™ eksploatacji i utrzymania centrali w trybie obsÅ‚ugowym i bezobsÅ‚ugowym z i bez scentralizowanego systemu eksploatacji i utrzymania.
SÅ‚owa kluczowe:
eksploatacja i utrzymanie, system komutacyjny DGT 3450, robot pomiarowy.

DIAGNOZOWANIE STANU MIĘŚNI NA PODSTAWIE ANALIZY WIDMOWEJ PJR
Andrzej Dobrowolski, Piotr Komur, Kazimierz Tomczykiewicz
Streszczenie
Statystyczne opracowanie wyników badania elektromiograficznego zapewnia w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków prawidÅ‚owÄ… klasyfikacjÄ™ patologii bez okreÅ›lenia stopnia ciężkoÅ›ci choroby. Celem rozpoczÄ™tych badaÅ„ jest stworzenie aplikacji, która wykorzystujÄ…c specjalnie opracowane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnaÅ‚ów, w sposób automatyczny i jednoznaczny wyznaczy rodzaj patologii oraz – być może – stopieÅ„ uszkodzenia badanego mięśnia. Drugim celem publikacji jest uporzÄ…dkowanie medycznych pojęć zwiÄ…zanych z badaniami elektromiograficznymi w kontekÅ›cie inżynierskim, co pozwoli ukonstytuować niezbÄ™dnÄ… pÅ‚aszczyznÄ™ Å‚Ä…czÄ…cÄ… Å›rodowiska medyczne i techniczne.
SÅ‚owa kluczowe:
elektromiografia ilościowa, potencjał czynnościowy jednostki ruchowej, analiza widmowa.

OKREŚLENIE ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH W FUNKCJI GŁĘBOKOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTU MASZYNY
Józef BŁACHNIO
Streszczenie
Posiadanie wiarygodnej i kompletnej informacji o stanie maszyny, jest niezbÄ™dne do podjÄ™cia prawidÅ‚owych decyzji o dopuszczeniu jej do dalszej eksploatacji. Stosowane metody badaÅ„ nieniszczÄ…cych umożliwiajÄ… miÄ™dzy innymi diagnozowanie wÅ‚asnoÅ›ci warstwy wierzchniej elementów maszyn. Jednakże gÅ‚Ä™bokość pomiaru naprężeÅ„ za pomocÄ… metod nieniszczÄ…cych jest ograniczona do gruboÅ›ci rzÄ™du kilkudziesiÄ™ciu mikrometrów, a otrzymany wynik jest uÅ›rednionÄ… wartoÅ›ciÄ… z tej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci. JednÄ… z metod okreÅ›lania naprężeÅ„ jest metoda polowego efektu Barkhausena. Zastosowanie analizy falkowej oraz modelu tÅ‚umienia sygnaÅ‚u efektu Barkhausena pozwoliÅ‚o zbudować funkcje skalujÄ…ce odwzorowujÄ…ce parametry tego sygnaÅ‚u na rozkÅ‚ad naprężeÅ„ w warstwie wierzchniej. OpracowanÄ… metodÄ™ diagnostycznÄ… zastosowano do okreÅ›lenia rozkÅ‚adu naprężeÅ„ wÅ‚asnych w warstwie wierzchniej Å‚opatki sprężarki osiowej silnika turbinowego.
SÅ‚owa kluczowe:
warstwa wierzchnia, naprężenia własne, efekt Barkhausena, transformata falkowa.

OBSERWATORY O NIEZNANYM WEJÅšCIU W DIAGNOSTYCE UKŁADU DWÓCH ZBIORNIKÓW
Marta PAWŁOWSKA, Marcin WITCZAK
Streszczenie
Przedmiotem pracy jest zaproponowanie systemu detekcji i lokalizacji uszkodzeÅ„ ukÅ‚adu dwóch zbiorników z zastosowaniem rozszerzonych obserwatorów o nieznanym wejÅ›ciu. W szczególnoÅ›ci, pokazuje siÄ™ jak rozwiÄ…zać problem lokalizacji uszkodzeÅ„ z zastosowaniem banku rozszerzonych obserwatorów o nieznanym wejÅ›ciu, gdzie każdy obserwator wrażliwy jest na wszystkie uszkodzenia oprócz jednego. W koÅ„cowej części pracy przedstawia siÄ™ rezultaty symulacji komputerowych potwierdzajÄ…ce skuteczność proponowanego rozwiÄ…zania.
SÅ‚owa kluczowe:
obserwatory o nieznanym wejÅ›ciu, ukÅ‚ad dwóch zbiorników, diagnostyka uszkodzeÅ„.

SYMPTOMY DRGANIOWE W DIAGNOSTYCE TURBIN PRZECIWPRĘŻNYCH I UPUSTOWYCH
Tomasz GAŁKA
Streszczenie
W wibrodiagnostyce turbin parowych przedmiotem zainteresowania sÄ… przede wszystkim duże turbozespoÅ‚y kondensacyjne. W porównaniu z nimi turbozespoÅ‚y przeciwprężne i upustowe, pracujÄ…ce w elektrociepÅ‚owniach komunalnych i przemysÅ‚owych, charakteryzujÄ… siÄ™ nie tylko innÄ… konstrukcjÄ…, ale również innymi uwarunkowaniami eksploatacyjnymi. Różnice te w znacznym stopniu wpÅ‚ywajÄ… na rejestrowane sygnaÅ‚y drganiowe, a zatem i na symptomy diagnostyczne. Ich interpretacja może siÄ™ okazać znacznie trudniejsza. W szczególnoÅ›ci należy uwzglÄ™dnić duży wpÅ‚yw parametrów pracy na rejestrowane wartoÅ›ci symptomów, przy czym procedury normalizacyjne, opracowane dla turbin kondensacyjnych, nie sÄ… w tym przypadku przydatne. PotwierdzajÄ… to wyniki badaÅ„, przeprowadzonych na turbinie kondensacyjno-upustowej 25 MW.
SÅ‚owa kluczowe:
turbina parowa, wibrodiagnostyka, symptom diagnostyczny.

METODA POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW METROLOGICZNYCH PIŁ TARCZOWYCH Z WĘGLIKAMI SPIEKANYMI PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIK WIZYJNYCH
Piotr BASZUN, Henryk KRÓL, Marek PISZCZEK
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaÅ„ dotyczÄ…ce pomiaru bicia promieniowego i bocznego piÅ‚ tarczowych z wÄ™glikami spiekanymi. Proponowany ukÅ‚ad pomiarowy oparty jest na wykorzystaniu technik wizyjnych. W przyjÄ™tym modelu pomiarowym zaÅ‚ożono, że jeden zÄ…b wybrany losowo, traktowany byÅ‚ jako pierwszy (tzw. zerowy) i w stosunku do tego zÄ™ba wykonywane byÅ‚y pomiary. Wyznaczenie wartoÅ›ci bicia promieniowego i bocznego realizowane byÅ‚o w szeregu sesji pomiarowych oddzielnych dla każdego zÄ™ba i dla każdego rodzaju „bicia”. Uzyskane wstÄ™pne wyniki wskazujÄ… na potrzebÄ™ prowadzenia dalszych badaÅ„ nad tÄ… metodÄ…. 
SÅ‚owa kluczowe:
bicie promieniowe, bicie boczne, piÅ‚a tarczowa, techniki wizyjne. 

WYZNACZANIE BEZKOLIZYJNYCH DRÓG PRZESYŁANIA DANYCH W SIECI TELEINFORMATYCZNEJ O STRUKTURZE TYPU HIPERSZEÅšCIANU
Jan CHUDZIKIEWICZ, Krzysztof MURAWSKI
Streszczenie
W referacie zaprezentowano metodÄ™ oraz bazujÄ…cy na tej metodzie algorytm wyznaczania bezkolizyjnych Å›cieżek przepÅ‚ywu danych w sieci o strukturze hiperszeÅ›cianu. Sieci teleinformatyczne o strukturze logicznej hiperszeÅ›cianu majÄ… możliwość adaptowania (rekonfigurowania) struktury logicznej sieci, do zaistniaÅ‚ych awarii lub wymaganych warunków samodiagnozowania siÄ™ sieci. Należą one do klasy systemów tolerujÄ…cych. Przedstawiono również, bazujÄ…c na systemie operacyjnym klasy Windows®, narzÄ™dzia i mechanizmy wbudowane w system, które uÅ‚atwiÄ… sposób implementacji opracowanego algorytmu.
SÅ‚owa kluczowe:
hipersześcian, samodiagnozowanie, systemy tolerujące błędy.

OCENA STANU TECHNICZNEGO EKSPLOATOWANYCH AKUMULATORÓW ROZRUCHOWYCH 
Mieczysław PLICH
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodÄ™ oceny stanu technicznego eksploatowanych akumulatorów rozruchowych. Zilustrowano procedurÄ™ diagnozowania pod kÄ…tem uÅ›ciÅ›lenia kryteriów dotyczÄ…cych stanu częściowej zdatnoÅ›ci wybranej grupy badanych obiektów. Podano przykÅ‚ad monitorowania przebiegu charakterystyk wyÅ‚adowania akumulatorów zasiarczonych. 
SÅ‚owa kluczowe:
diagnostyka, akumulator.

PRZEGLÄ„D DESKRYPTORÓW AKUSTYCZNYCH W DZIEDZINIE CZASU UMOÅ»LIWIAJÄ„CYCH OCENĘ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH
Barbara KUCHARSKA
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano podstawowe deskryptory emisji akustycznej w dziedzinie czasu. Przedstawiono przykÅ‚adowe wyniki pomiarów wybranych deskryptorów EA. Oceniono przydatność poszczególnych parametrów do opisu zjawiska wyÅ‚adowaÅ„ niezupeÅ‚nych.
SÅ‚owa kluczowe:
deskryptory, emisja akustyczna, wyładowania niezupełne.

PROGNOZOWANIE RESZTKOWEJ MIARY EKSPLOATACJI MŁYNA WENTYLATOROWEGO Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH
Maciej TABASZEWSKI
Streszczenie
Praca zawiera opis metodologii prognozowania czasu resztkowego (czasu do awarii) dla mÅ‚yna wentylatorowego MWk-16. Ze wzglÄ™du na krótki czas pracy mÅ‚yna wentylatorowego pomiÄ™dzy naprawami (krótkie krzywe życia) oraz duży rozrzut dÅ‚ugoÅ›ci tych krzywych, prognoza przewidywanego czasu do awarii w oparciu o zebrane dane stanowi bardzo istotnÄ… przesÅ‚ankÄ™ do podejmowania decyzji eksploatacyjnych. W celu rozwiÄ…zania przedstawionego problemu w pracy rozpatrzono dwie koncepcje struktur sieci neuronowych.
SÅ‚owa kluczowe:
prognozowanie czasu resztkowego, sieci neuronowe.

POMIARY ENERGII PROMIENIOWANIA SKRAJNEGO NADFIOLETU
Janusz MIKOŁAJCZYK, Zbigniew BIELECKI
Streszczenie
W pracy omówiono system detekcji promieniowania skrajnego nadfioletu. Umożliwia on pomiar energii impulsów promieniowania w zakresie dÅ‚ugoÅ›ci fal (13,5 ± 0,5) nm. Przeprowadzone analizy i badania miaÅ‚y na celu okreÅ›lenie możliwoÅ›ci odniesienia wyników uzyskanych w tym zakresie dÅ‚ugoÅ›ci fal do pasma (13,5 ± 0,13) nm. W pracy zaprezentowano wyniki pomiaru widma promieniowania emitowanego ze źródÅ‚a laserowo-plazmowego z ksenonowÄ… tarczÄ… gazowÄ… dla różnych warunków wytwarzania plazmy. Na podstawie rezultatów otrzymanych za pomocÄ… wzorcowego przyrzÄ…du E-Mon wyznaczono wartość tzw. skalibrowanej czuÅ‚oÅ›ci widmowej systemu, która umożliwia odniesienie wyników pomiarów do pasma (13,5 ± 0,13) nm.
SÅ‚owa kluczowe:
optoelektronika, detekcja sygnaÅ‚ów optycznych, pomiary energii, promieniowanie EUV, nanolitografia.

POMIARY PORÓWNAWCZE DESKRYPTORA AKUSTYCZNEGO ARMS DLA RÓÅ»NYCH FORM WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH, WYSTĘPUJÄ„CYCH W UKŁADACH IZOLACYJNYCH TRANSFORMATORÓW
Barbara KUCHARSKA
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano deskryptor emisji akustycznej Arms. Przedstawiono ukÅ‚ad do generacji różnych form wyÅ‚adowaÅ„ niezupeÅ‚nych. Pokazano przykÅ‚adowe wyniki pomiarów deskryptora. Oceniono przydatność tego deskryptora do opisu zjawiska wyÅ‚adowaÅ„ niezupeÅ‚nych.
SÅ‚owa kluczowe:
deskryptor Arms, emisja akustyczna, wyładowania niezupełne, izolacja.

METODA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO ŁOPATKI MASZYNY WIRNIKOWEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH
Adam KOTOWSKI
Streszczenie
W pracy przedstawiono przejÅ›cie od sygnaÅ‚ów odpowiedzi akustycznej Å‚opatki maszyny wirnikowej zarejestrowanych w warunkach stacjonarnych na wymuszenie impulsowe zadane w dwóch punktach i wyznaczenie parametrów diagnostycznych powiÄ…zanych ze stanem technicznym Å‚opatki. W tym celu wykorzystano funkcjÄ™ autokorelacji i gÄ™stoÅ›ci widmowej mocy w postaci analitycznej. Parametry diagnostyczne wyznaczono na podstawie ilorazu gÄ™stoÅ›ci widmowych mocy sygnaÅ‚ów odpowiedzi akustycznej Å‚opatki przy wzbudzeniu Å‚opatki w dwóch punktach. Wyniki przedstawiono dla czterech symulowanych uszkodzeÅ„ Å‚opatki.
SÅ‚owa kluczowe:
Å‚opatka maszyny wirnikowej, diagnostyka, analityczny opis sygnaÅ‚ów.

DIAGNOZOWANIE WYCIEKÓW METODÄ„ SŁABYCH INTERAKCJI MIĘDZYOBIEKTOWYCH NA PRZYKŁADZIE RUROCIÄ„GU MODELOWEGO
Paweł OSTAPKOWICZ
Streszczenie
Praca dotyczy diagnozowania wycieków z rurociÄ…gów. RurociÄ…gi sÄ… obiektami trudnymi do diagnozowania, zwÅ‚aszcza w stanie z wyciekiem. Powstaje zatem problem polepszania ich podatnoÅ›ci diagnostycznej, która ma zasadniczy wpÅ‚yw na skuteczność realizowanej dziaÅ‚alnoÅ›ci diagnostycznej. Pokazano, że polepszenie podatnoÅ›ci diagnostycznej rurociÄ…gów można osiÄ…gnąć dziÄ™ki nowej opracowanej metodzie, umownie nazwanej metodÄ… sÅ‚abych interakcji miÄ™dzyobiektowych. Metoda ta polega na pozyskiwaniu nowej cennej informacji diagnostycznej. InformacjÄ… tÄ… sÄ… sygnaÅ‚y interakcji, wynikajÄ…ce z pracy obiektu badawczego (korektora) – doÅ‚Ä…czonego do badanego (diagnozowanego) rurociÄ…gu. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji proponowanej metody, przeprowadzonej na stanowisku badawczym z rurociÄ…giem modelowym. 
SÅ‚owa kluczowe:
rurociÄ…gi, diagnozowanie wycieków, podatność diagnostyczna.

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA W PROCESIE OCENY JAKOÅšCI SILNIKA ÅšMIGŁOWCOWGO W INÅ»YNIERYJNO – LOTNICZYM OTOCZENIU
Paweł LINDSTEDT
Streszczenie
W pracy przedstawiono nowÄ… kompleksowÄ… metodÄ™ diagnostyki turbinowego silnika Å›migÅ‚owcowego Allison 250. Metoda ta bazuje na syntetycznych sygnaÅ‚ach diagnostycznych wynikajÄ…cych z jednoczesnego zastosowania trzech autonomicznych metod diagnozowania (funkcjonalnej, wibroakustycznej i tribologicznej) i sygnaÅ‚ów otoczenia opisanych liczbÄ… przekroczeÅ„ progów diagnostycznych tych sygnaÅ‚ów. Ten sposób opisu pozwala ustalić iloÅ›ciowe relacje miÄ™dzy sygnaÅ‚ami diagnostycznymi i otoczenia i parametrami stanu technicznego obiektu. Przeprowadzono diagnostykÄ™ ukÅ‚adu Å‚ożyskowania dwóch silników Allison 250 zabudowanych na Å›migÅ‚owcu PZL-KANIA. Wykazano rzeczywiste różnice stanu technicznego badanych ukÅ‚adów Å‚ożyskowania oraz wpÅ‚yw jakoÅ›ci użytkowania na ich stan techniczny.
SÅ‚owa kluczowe:
kompleksowa metoda diagnozowania, silnik Å›migÅ‚owcowy, ukÅ‚ad Å‚ożyskowania. 

ZESTAW POMIAROWY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PROTEZ ZĘBOWYCH
Marek KUCHTA,Krzysztof KWIATOS, Krzysztof FOKOW 
Streszczenie
Referat przedstawia metodÄ™ i ukÅ‚ad pomiarowy do obiektywnej oceny jakoÅ›ci materiaÅ‚ów użytych do konstrukcji protez szczÄ™kowych jak również samej jej konstrukcji. Opracowany specjalizowany zestaw pomiarowy umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badaÅ„ statycznych i dynamicznych, w Å›ciÅ›le okreÅ›lonych warunkach, na protezach zÄ™bowych. 
SÅ‚owa kluczowe:
protetyka stomatologiczna – diagnostyka, kinematyka protez, biomechanika stomatologiczna, system pomiarowy

AUTONOMICZNE STANOWISKO POMIAROWE DO MONITOROWANIA SKAÅ»EŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRODUKTAMI ROPOPOCHODNYMI
Andrzej MICHALSKI, Andrzej KALICKI
Przedstawiono sposób realizacji autonomicznego stanowiska pomiarowego do monitorowania skażeÅ„ wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi. Omówiono zagadnienia dotyczÄ…ce sondy pomiarowej i wariantów konfiguracji sprzÄ™towej stanowiska pomiarowego. Przedstawiono strukturÄ™ rozlegÅ‚ego terytorialnie systemu pomiarowego i sposób komunikacji w ramach tego systemu. Omówiono zadania realizowane przez poszczególne elementy systemu pomiarowego.
SÅ‚owa kluczowe:
ochrona środowiska, zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, system pomiarowy.

MODELE I REGUŁY DECYZYJNE W SYMPTOMOWEJ DIAGNOSTYCE TECHNICZNEJ
 Aleksander JASTRIEBOW, StanisÅ‚aw GAD, Grzegorz SŁOŃ
Streszczenie
W pracy przedstawiono modele i reguÅ‚y decyzyjne stosowane w symptomowej diagnostyce technicznej. Modele podzielono na dwie grupy: matematyczne i informacyjne. Opisano kryteria budowy takich modeli. Na podstawie opisanych modeli przedstawiono reguÅ‚y decyzyjne. Na przykÅ‚adzie diagnozowania wyposażenia elektrycznego samochodów przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wybranych reguÅ‚. Wyniki analizy potwierdzajÄ… wysokÄ… efektywność metod opartych na sztucznych sieciach neuronowych.
SÅ‚owa kluczowe:
model matematyczny i informacyjny, sztuczne sieci neuronowe, reguły logiczne, reguły numeryczne, diagnostyka, pojazdy.


MODEL SYMULACYJNY PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH W ROZPROSZONYCH SYSTEMACH SIECIOWYCH
Zbigniew ZIELIŃSKI

Streszczenie
W artykule przedstawiono zaÅ‚ożenia i model symulacyjny procesu diagnostyki w sieciowych systemach rozproszonych, pozwalajÄ…cy na uzyskanie oceny efektywnoÅ›ci procesu diagnozowania dla zadanej struktury diagnostycznej i parametrów niezawodnoÅ›ciowych systemu. Przedstawiono również w zarysie, sposób implementacji modelu oparty na podejÅ›ciu obiektowym.
SÅ‚owa kluczowe:
samodiagnozowalne sieciowe systemy rozproszone, tolerowanie bÅ‚Ä™dów, symulacja.

BADANIE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNEGO WSPOMAGANIA OCENY STANU BIODEGRADACJI DRZEW
Jacek JAKUBOWSKI, Marek PISZCZEK, Piotr BASZUN
Streszczenie
Opracowanie nieniszczÄ…cych metod oceny stopnia biodegradacji w strukturach żywych drzew, umożliwiajÄ…cych monitorowanie zagrożeÅ„ ich upadku na ludzi, samochody, budynki itp. ze wzglÄ™du na specyfikÄ™ obiektu stanowi poważne wyzwanie badawcze. Wiele ze znajdujÄ…cych siÄ™ w fazie prób wstÄ™pnych rozwiÄ…zaÅ„ to metody pociÄ…gajÄ…ce duże koszty, wysokÄ… zÅ‚ożoność aparatury badawczej lub wykorzystujÄ…ce podejÅ›cie póÅ‚-inwazyjne. W prezentowanym referacie proponuje siÄ™ obiektywizacjÄ™ standardowej metody polegajÄ…cej na uderzaniu drzewa i sÅ‚uchowej ocenie uzyskanego tÄ… drogÄ… dźwiÄ™ku.
SÅ‚owa kluczowe:
badania nieniszczÄ…ce, diagnostyka obiektów biologicznych.

MODELOWANIE SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH GENEROWANYCH PRZEZ PRZEKŁADNIE PLANETARNE W WARUNKACH ZMIENNEGO OBCIÄ„Å»ENIA
Radosław ZIMROZ
Streszczenie
W pracy przedstawiono uproszczony model sygnaÅ‚u generowanego przez przekÅ‚adnie planetarnÄ… pracujÄ…cÄ… w warunkach zmiennego obciążenia. Model bazuje na zjawiskach modulacji: amplitudowej (której przyczynÄ… jest okresowa zmienność obciążenia a także nieprawidÅ‚owa praca jarzma) oraz modulacji czÄ™stotliwoÅ›ciowej (spowodowanej cyklicznymi zmianami obciążenia, a co za tym idzie zmianami prÄ™dkoÅ›ci obrotowej na wejÅ›ciu przekÅ‚adni). Zastosowanie modelu pozwala na identyfikacjÄ™ struktury czÄ™stotliwoÅ›ciowej, testowanie procedury normalizacyjnej zaproponowanej przez Standera oraz ocenÄ™ przydatnoÅ›ci analiz sygnaÅ‚owych stosowanych na potrzeby diagnozowania przekÅ‚adni planetarnej.
Słowa kluczowe: diagnostyka przekładni planetarnych, zmienne obciążenia, symulacje.

SYSTEM ZAAWANSOWANEGO MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH ’AMandD’
Jan Maciej KOŚCIELNY, Michał SYFERT, Paweł WNUK
Streszczenie
W artykule zaprezentowano strukturÄ™ oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci użytkowe systemu zaawansowanego monitorowania i diagnostyki AMandD. System ten przeznaczony jest dla zÅ‚ożonych procesów przemysÅ‚owych. Przedstawiono opis wykorzystanych w systemie nowoczesnych algorytmów modelowania oraz detekcji i lokalizacji uszkodzeÅ„ jak i wykorzystanych rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych. Na zakoÅ„czenie zarysowano także kierunki dalszych badaÅ„ i rozwoju systemu.
SÅ‚owa kluczowe:
system wspomagania decyzji, nadzorowanie, diagnostyka uszkodzeÅ„, symulatory procesów.

OCENA WSPÓŁPRACY TENSOMETRYCZNYCH PRZETWORNIKÓW SIŁY STOSOWANYCH W SYSTEMACH WAÅ»ENIA 
Piotr BASZUN, Henryk KRÓL 
Streszczenie
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia zwiÄ…zane z wyborem oraz analizÄ… poÅ‚Ä…czeÅ„ tensometrycznych przetworników siÅ‚y wykorzystywanych w systemach pomiaru masy. Analiza dotyczy impedancyjnego równania macierzowego przetwornika (czwórnika), macierzy hybrydowych odwróconych oraz nieokreÅ›lonych admitancyjnych macierzy ukÅ‚adów wielokoÅ„cówkowych. Podano przykÅ‚adowe wyniki badaÅ„ laboratoryjnych wspóÅ‚pracy dwóch peÅ‚nomostkowych przetworników siÅ‚y. 
SÅ‚owa kluczowe:
tensometryczny przetwornik siÅ‚y, macierz admitancyjna, czwórnik. 

OCENA STABILNOÅšCI ZAMOCOWANIA SZTUCZNEJ PANEWKI STAWU BIODROWEGO
Janusz PŁOMIŃSKI Zbigniew WATRAL, Andrzej MICHALSKI, Jan SIENKIEWICZ
Streszczenie
W referacie przedstawiono problematykÄ™ stabilnoÅ›ci zamocowania panewki sztucznego stawu biodrowego po zabiegu rewizyjnym. Wykonano badania eksperymentalne na modelach cielÄ™cego stawu biodrowego z zacementowanÄ… na warstwie ubitych przeszczepów kostnych panewkÄ… polietylenowÄ…. Po zacementowaniu panewki obciążano jÄ… siÅ‚Ä… 1kN przez 100000 cykli a nastÄ™pnie sprawdzano jej stabilność przykÅ‚adajÄ…c na jej krawÄ™dź siÅ‚Ä™ Å›cinajÄ…cÄ…. Badano wpÅ‚yw gruboÅ›ci warstwy przeszczepów oraz kierunku dziaÅ‚ania siÅ‚y obciążajÄ…cej na stabilność panewki.
SÅ‚owa kluczowe:
protezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego, przeszczepy kostne, panewka stawu biodrowego.

SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WYMIAROWEJ MIKROZIAREN ÅšCIERNYCH
Adam BARYLSKI
Streszczenie
W pracy przedstawiono skomputeryzowanÄ… analizÄ™ wielkoÅ›ci i ksztaÅ‚tu mikroziaren Å›ciernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urzÄ…dzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren. ÅšwiatÅ‚o lasera pada na ziarno i jest odbijane; w ten sposób powstaje siatka dyfrakcyjna. Rozmiar czÄ…stek jest okreÅ›lany ze struktury powstajÄ…cych siatek. Specjalny czujnik mierzy rozkÅ‚ad kÄ…ta i zwiÄ…zany z nim rozkÅ‚ad natężenia Å›wiatÅ‚a laserowego.
SÅ‚owa kluczowe:
mikroziarna ścierne, wielkość, kształt, pomiary.

REZERWA POTENCJAŁOWA W UKŁADZIE KOMUNIKACJI – WYBRANE ASPEKTY
Marcin BEDNAREK, Tadeusz DÄ„BROWSKI
Streszczenie
Scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z potencjałowym ujęciem eksploatacji układu komunikacji. Podano przykłady charakterystyk niezbędnej rezerwy potencjałowej
w funkcji prawdopodobieÅ„stwa udanego przesyÅ‚u zbioru komunikatów. Przytoczone charakterystyki mogÄ… uÅ‚atwić odpowiednie zaprogramowanie systemu dozorujÄ…co-terapeutycznego.

SÅ‚owa kluczowe:
układ komunikacji, rezerwa potencjałowa.

IDENTYFIKACJA NIEWYWAÅ»ENIA WIRNIKÓW OKRĘTOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH W TRYBIE OFF LINE
Andrzej GRZÄ„DZIELA
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodÄ™ nadzoru wibroakustycznego okrÄ™towych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikacjÄ™ niewyważenia ukÅ‚adów wirnikowych oraz okreÅ›la tolerowane wartoÅ›ci symptomów. Przedstawiona metoda pozwala na archiwizacjÄ™ i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników.
SÅ‚owa kluczowe:
turbinowy silnik spalinowy, diagnostyka techniczna, drgania, baza danych.

METODY POMIARU PRZEPŁYWU NA MAŁYCH OTWARTYCH KANAŁACH PRZEPŁYWOWYCH
Andrzej MICHALSKI, Jan SIENKIEWICZ, Zbigniew WATRAL
Streszczenie
W referacie przedstawiono potrzeby oraz metody monitorowania przepÅ‚ywu cieczy na maÅ‚ych otwartych kanaÅ‚ach przepÅ‚ywowych i sposoby realizacji tych przedsiÄ™wzięć. GÅ‚ównÄ… uwagÄ™ przy pomiarze przepÅ‚ywu zwrócono na metody: hydrauliczne, ultradźwiÄ™kowe, elektromagnetyczne i optyczne. Omówiono zasady pomiaru natężenia przepÅ‚ywu cieczy tymi metodami ich wady i zalety oraz ustosunkowano siÄ™ do niepewnoÅ›ci pomiaru. Omówione także metody pomiaru przepÅ‚ywu i wskazano na predyspozycje poszczególnych metod do konkretnych zastosowaÅ„ praktycznych.
SÅ‚owa kluczowe:
przepływ, pomiar przepływu, metody pomiaru.

EKSPERTOWY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY UKŁADU STEROWANIA DOPALACZEM TURBINOWEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO
Henryk BOROWCZYK, Radosław KWIECIŃSKI
Streszczenie
Przedstawiono projekt ekspertowego systemu diagnostycznego ukÅ‚adu sterowania dopalaczem turbinowego silnika odrzutowego z wykorzystaniem szkieletowego systemu ekspertowego. Omówiono gÅ‚ówne etapy procesu projektowania: gromadzenie wiedzy, jej porzÄ…dkowanie, formalizacjÄ™ zapisu w postaci reguÅ‚ i faktów. 
SÅ‚owa kluczowe:
system ekspertowy, diagnostyka, silnik turbinowy.

PROBLEMY DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Jerzy SENDKOWSKI
Streszczenie
Na podstawie przeglÄ…du literatury oraz wÅ‚asnych doÅ›wiadczeÅ„ inżynierskich, przedstawiono w pracy aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki technicznej obiektów budowlanych. Podano uwarunkowania hamujÄ…ce diagnostykÄ™ technicznÄ… w budownictwie. Pokazano możliwoÅ›ci diagnostyki technicznej obiektów budowlanych, z wykorzystaniem metod wÅ‚aÅ›ciwych diagnostyce maszyn, diagnostyce maszyn roboczych, procesów. Wykazano potrzebÄ™ wprowadzenia symptomów granicznych i alarmowych. Wykazano potrzebÄ™ modyfikacji programów nauczania na wydziaÅ‚ach budownictwa wyższych uczelni o naukowe podstawy diagnostyki technicznej. Wskazano, że celowym byÅ‚oby wprowadzenie nowego przedmiotu pod nazwÄ… „Diagnostyka techniczna obiektów budowlanych”, niezależnie od istniejÄ…cych rozdrobnionych przedmiotów typu diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, kompozytowych czy diagnostyka i wzmacnianie fundamentów. 
SÅ‚owa kluczowe:
diagnostyka, obiekt budowlany, symptomy graniczne, symptomy alarmowe.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNY
Tomasz BOJKO, Grzegorz CHMAJ
Streszczenie
Technologie wykorzystujÄ…ce bezprzewodowÄ… transmisjÄ™ danych sÄ… obecnie jednÄ… z najszybciej rozwijajÄ…cych siÄ™ gaÅ‚Ä™zi elektroniki. DziÄ™ki zastosowaniu nowoczesnych podzespoÅ‚ów elektronicznych możliwa jest budowa inteligentnych ukÅ‚adów pomiarowych znajdujÄ…cych zastosowanie w pomiarach i diagnostyce urzÄ…dzeÅ„ i budowli. W artykule opisano aplikacjÄ™ bezprzewodowych moduÅ‚ów pomiarowych z systemem TinyOS opracowanÄ… do pomiarów zwiÄ…zanych z diagnostykÄ… strukturalna. Przedstawiono opracowane przez autorów artykuÅ‚u oprogramowanie oraz uzyskane rezultaty pomiarów. Opisano również nowo projektowany system z synchronizacjÄ… pomiarów za pomocÄ… odbiornika GPS.
SÅ‚owa kluczowe: systemy pomiarowe, analiza modalna, diagnostyka.

ALGORYTM MINIMALIZACJI SYGNATUR USZKODZEŃ
Dariusz CHALECKI
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodÄ™ minimalizacji sygnatur uszkodzeÅ„ jako jedno z rozwiÄ…zaÅ„ problemów zwiÄ…zanych z dużą liczbÄ… sygnaÅ‚ów pomiarowych, wykorzystywanych testów i potencjalnych uszkodzeÅ„ w zÅ‚ożonych instalacjach technologicznych. Jego opracowanie ma na celu skrócenie czasu lokalizacji uszkodzeÅ„ w takich instalacjach. W referacie opisano różnicÄ™ pomiÄ™dzy peÅ‚nymi sygnaturami uszkodzeÅ„ a sygnaturami zredukowanymi oraz przedstawiono poszczególne kroki realizacji algorytmu, na podstawie którego można uzyskać sygnatury zredukowane.
SÅ‚owa kluczowe:
diagnostyka, uszkodzenie, lokalizacja uszkodzeń, sygnatura uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE PROSTYCH MODELI DYNAMICZNYCH W DIAGNOSTYCE WIBROAKUSTYCZNEJ MASZYN
Zbigniew DÄ„BROWSKI
Streszczenie
W pracy Autor dyskutuje tezę, że prosty model dynamiczny może być użyteczny w diagnostyce wibroakustycznej maszyn, jeżeli jest dobrze zdefiniowany, nieliniowy i dobrze zidentyfikowany.
SÅ‚owa kluczowe:
dynamika maszyn, identyfikacja modelu, bÅ‚Ä™dy wspóÅ‚osiowoÅ›ci.
ostatnia aktualizacja : 30.03.2017 | statystyki : og.: , wyb.: statystyka realizacja : nesta